SEARCH

AVEVA™ Work Tasks

AVEVA™ Work Tasks

 

AVEVA™ Work Tasks เป็น ซอฟแวร์ที่ช่วยในการบริหารจัดการ ขั้นตอนต่างๆ ในโรงงาน (SOP:Standard Operation Procedure) และเปลี่ยนจากการใช้กระดาษในกระบวนการต่างๆ ไปเป็นการใช้งานด้วยระบบดิจิตอล

 

ช่วยลดความล่าช้าและปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงานเอกสาร อีกทั้งยังมีการเก็บข้อมูลของขั้นตอนและการบวนการทั้งหมด แล้วสามารถทำออกมาเป็นรายงาน ในรูปแบบต่างๆ ได้